klart.se

Talludden.jpg

origvalkomm.jpg

 

orogikontakt.jpg  origilank (2).jpgorgfoto.jpg Dans.jpg

Facebook.jpg Foytbollhist.jpg

firre1-2.jpg

Sandsele SK

är medlem i

collage_object-4.png

Medlemsavgift

Sandsele SK

om du vill betala

medlemsavgiften

för 2017

25 kr/person

eller

50 kr/familj

så kan du Swisha

till

1235948286

uppge namn och antal familjemedlemmar

Utdrag ur Ossian Egerbladhs bok Sorsele 1671-18211776 Intrång på Sandselelandet


Förklarades norrska Lapparne Siul Pålsson Naja.Lars Anundssonoch Anders Anundsson i Ranbyn samt Svenska lappen Mårten Larsson i Granbyn,hwilka.utan nybyggarens Per Thomassons wetskap,

med renar lägrat sig på hans innehafwande Lappeland ,Sandselet kallat,pliktige

att therifrån innom åtta dagarfrån thenne dag,flyttja,wid fem dalers Silfwermynts wite för hwartera;skolande thessutom

Per Thomasson fritt stå anmoda Länsman Ruse'n.samt thenne wara pliktig,emot betalning af the treskande,at drifwa berörde Lappar ifrån Sandsele Landet om the icke godwilligt flyttja.eller emedlertid annorledes med Landinnehfwaren öfwerenskomma.


1796 Om nybygget Sandselegenom utwärkad stämmning hade drängen Jon Persson ifrån Sandsele
banat sig wäg till talan emot Nämdemannen Per Eriksson I Wormträsk såsom förmyndare för afl. Per Thomassons i Sandsele efterlämnade omyndiga barn,med påstående,att swaranden måtte wisa hwad rätt eller skjäl han söker hindra Käranden att enl.öfwerenskommelse få tillträda hälften af förenämda Per Thomassons efterlämnade krono nybygge Sandsele; Och inställde sig parterne,då käranden inlämnade den åberopade skrifteliga öfwerenskommelssen,som upplästes och fanns af följande innehåll:Medelst Höglofliga Härads Rättens protocol af den 11.januari1794 är jag Maria Ericks Dotter berättigat,at til barnsens understöd bebo och nyttja hela Krononybygget Sansele intil yngsta Sonens myndige åhr
hwilket wore godt nog men som hwarken jag eller barnsens förmyndare finna någon utwäg at skaffanödigt arbetsfolck,så kan ej heller hela Nybygget lända mig och barnen till någon förmån;Altså har jag wid öfwerläggning med närwarande förmyndaren Könik Ericksson samtyckt at lemna min styfson Jon Pärson en halfpart af ofwannämde Sansell nybygg,det han och annars genom arfsrätt torde med tiden få tilträda
som redan til någon del warit mig behielpelig samt utfäster sig innewarande åhr utan lön at göra det samma,och sedan framgent wid högsta nödfall göra mig och mina barn ett troget biträde.och ware han således af oss obehindrat,at härå söka imision och delning hos Kongl:maijsts befallnings Hafwande i ortenSorsele den 16 Februari 1795Maria Eriks Dotter König Ersson,förmyndareJon pärsson,styf SonWittnen


Joel Jonsson och Mats Mårtensson i Sandsjön och SorseleErhindrades att yngste sonen nu mera wore död,och Enkan nu mera derföre bestrider den uptedde öfwerenskommelsen,hwilket äfwen
König Ersson jämte Nybyggaren Joel Jonsson,som öfwerenskommelsen skrifwit och bewittnat,med eftergifwen Ed intygade;Och thy fann
Härads Rätten intet skäl till ändring uti hwad här wid 1792 års ting beslutats,hwilket fölgagteligen till parternas efterrättelse kommer att tjäna.1811 delning av ägor i Sandsele


Uplästes krono Nybyggaren Anders Andersson ifrån Släppträsk
Arvidsjaur nu mera i Sandsele,gjorde,nu inlemnande ansökning som blifwit förwist till ägodelnings syn å den tredjedel uti Sandsele nybygge,hwilken sökanden sig igenom kjöpt förwärwat,äfwesom besigtning å någre odlings lägenheter,hwilka han begärt få samme Nybygges andel underlägga:Hwaröfwer företeddes Syne-Instument,som jemnwäl uplästes,utan någre derwid försporde påminnelser.

Dansbandskanal.jpg